Juridische kennisgeving - Disclaimer - Privacybeleid

Toelichting

De SAS Twin Promotion, met zetel te 75008, Avenue Franklin Roosevelt 6, Parijs, Frankrijk, te bereiken op +33 1 70 91 55 76 of op info@twinpromotion.fr, en gelieerde ondernemingen stellen met de grootste zorg hun website samen.

Visualisaties, folders, verkoopsplannen, websites, van de voorgestelde projecten zijn niet bindend. Enkel plannen en teksten vermeld in akte hebben bindend karakter.

De informatie en cijfers in brochures, publiciteit, getekende rendementsprognoses, ... zijn afkomstig van externe bronnen die als objectief aanschouwd worden maar waar géén garantie gegeven wordt omtrent hun volledige juistheid of realiseerbaarheid. Deze bronnen omvatten overheidsinstanties, agentschappen, onafhankelijke onderzoeksbureaus, etc.

De verkoper-promotor wijst er uitdrukkelijk op dat de vooropgestelde verhuuropbrengsten en kosten, tijdens het verkoopsgesprek of op eender welk document dat werd voorgelegd dat niet opgenomen werd in de getekende overeenkomsten of de addenda er van, slechts als voorbeeldprognose gebruikt kan worden, zonder enige garantie en dus geen enkele contractuele verbintenis kan impliceren tussen partijen.

Onjuistheden, onvolledigheden en vergissingen kunnen nooit tegenstelbaar zijn aan de promotor of de exploitant. Brochures en rendementsprognoses zijn gemaakt enkel en alleen ter algemene informatie en kunnen nooit als een tegenstelbaar document aanzien worden.

Deze site alsook ander infomateriaal,rendementsprognoses, brochures, flyers, folders zijn gebasseerd opcijfers uit het verleden die géén garantie bieden voor de toekomst.

Elke geïnteresseerde dient voor zichzelf de juistheid van de informatie te verifiëren. De promotor sluit alle mogelijkheden van garanties, condities en verbintenissen uit die uit één van deze documenten zouden kunnen voortvloeien alsook biedt het géén enkele garantie op winst of bescherming tegen mogelijke verliezen van huuropbrengsten, meer-of minwaardes, fiscale of administratieve verliezen of kosten, op korte of lange termijn. Volgens de Europese regelgeving zijn wij zelfs verplicht u te vermelden dat het rendement ook negatief kan zijn.

De bouwheer en grondeigenaar staan respectievelijk onafhankelijk in voor de verkoop van constructies en het verpachten of de verkoop (afhankelijk per project) van het grondaandeel. De uitbater staat onafhankelijk in voor de uitbating.

Alle voorstellingen op onze websites, folders, informatiebrochures, … zijn géén aanbod in het kader van de prospectuswet. Een aankoop van vastgoed bij ons betekent een investering boven de 100.000 euro waar eigen gebruik mogelijk is. Het huurinkomen hangt af van de bezettingsgraad en de behaalde huurprijzen. Noch de exploitant, bouwheer of grondeigenaar geven garanties.
Er wordt geen garantie verstrekt met betrekking tot minimumbezettingsgraad, exploitatieresultaat noch rendement of opbrengst. De uiteenzetting door respectievelijk de promotor, de verkoper en de verbintenis van de exploitant zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Twin Promotion en verbonden vennootschappen berusten bij Twin Promotion en verbonden vennootschappen. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Twin Promotion en verbonden vennootschappen de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken voor commercieel gebruik. Op de foto’s berusten auteursrechten en deze mogen niet gereproduceerd worden zonder toestemming van de auteur.

De informatie op deze websites is ontoereikend om een koopbeslissing te kunnen maken, bovendien wordt hier ook geen aanbod gedaan, maar louter een kennisgeving gedaan dat de projecten zullen gerealiseerd worden onder welbepaalde voorwaarden die verder kunnen opgevraagd worden. Wie interesse aantoont, wordt ten gronde geïnformeerd in persoonlijke gesprekken en krijgt toegang tot alle relevante documenten die deel zullen uitmaken van een aankoopdossier. De uiteenzetting door de promotor/verkoper met betrekking tot de opbrengsten/verhuurservice voor zover van toepassing, kunnen hoogstens als een inspanningsverbintenis gezien worden, geen resultaatsverbintenis.
Dit is geen aanbod in het kader van de prospectuswet, en valt buiten het toezicht van de FSMA. De aankoop van één van onze vastgoedobjecten betekent een totale investering van boven de € 100.000. Alle vermelde prijzen zijn exclusief kosten en BTW

Informatiebescherming

Via onze website kunt u onder meer reageren op vacatures en informatieaanvragen indienen. Indien u van deze gelegenheid gebruik maakt, worden uw relevante persoongegevens door Twin Promotion en verbonden vennootschappen geregistreerd. Twin Promotion en verbonden vennootschappen gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en wij houden rekening met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Twin Promotion is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten, waarvan de doelstelling overeenstemt met de uitoefening van haar activiteiten, in het bijzonder de verkoop van onroerende goederen. De ingezamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 “Informatique et Libertés” beschikken de klanten over een recht op inzage van de persoonsgegevens, een recht op bezwaar (buiten de gevallen waarin de regelgeving de uitoefening van dit recht niet toelaat), en een recht op wijziging, verbetering, bijwerking en verwijdering.

De afbeeldingen en 3D-weergaven op de site zijn louter marketingillustraties en hebben geen commerciële waarde.

Minus en plus waarde

Onroerend goed is een aankoop die het best wordt gedaan met een langetermijnperspectief. Wie op korte termijn voor speculatieve doeleinden wil doorverkopen, loopt het risico zijn aankoopkosten niet terug te verdienen en een verlies te lijden dat kan oplopen tot twintig procent of meer. Uit cijfers van de FOD Economie in België en het Nationaal Instituut voor de Statistiek in Frankrijk blijkt dat u met een perspectief over meerdere decennia de waarde van uw eigendom kunt verdubbelen, verviervoudigen en meer. Historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomst.

Architecten

Salernes, Les Jardins du Var : EH architecte, Le luc( 83)

Vence, Les Jardins d'Azur : Philippe Bracco, Le Cannet (06)

Camiers Sainte-Cécile, Opale Resort : BPAA, Valenciennes (59)

Bray-Dunes, Rêve des Sables : M STEKELOROM, Lille (59)

Camiers Sainte-Cécile, Residentie Opale : Atrium, Douai (59)

Roquebrune sur Argens, Les Terrasses du Golf: CLEMENT, Saint-Raphael (83)

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als L.C.E.N., brengen wij de volgende informatie onder de aandacht van de gebruikers en bezoekers van de site: www.twinpromotion.be:

PUBLISHER

De site www.twinpromotion.be is het exclusieve eigendom van SAS Twin Promotion, die hem uitgeeft.

TWIN PROMOTION
SAS met een kapitaal van 1000,00€.

Tel : +33320153601

6 Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Parijs
Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 801 245 119

Intracommunautair BTW-nummer: FR0801245119
E-mailadres: info@twinpromotion.be

Directeur van de publicatie: Rémi Follet
Neem contact op met de publicatiemanager: info@twinpromotion.be

HOSTING

De site wordt gehost door Combell Skaldenstraat 121 9042 GENT

KREDIETEN : de juridische aankondigingen zijn gegenereerd door juridische aankondigingen

Net als bij de verhuur van een conventioneel flatgebouw of huis is het rendement nooit 100% gegarandeerd. Alles hangt af van de bezettingsgraad en de onderhoudskosten. Beelden van de huidige situatie (vóór de renovatie). Dit is geen aanbieding volgens de prospectuswet. Investeren in hotelkamers vereist een bedrag van meer dan 100.000 euro.

Twin Promotion is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten met het oog op de uitvoering van haar activiteiten, met name de verkoop van onroerend goed. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 "Informatica en burgerlijke vrijheden" heeft de klant het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, het recht van verzet (behalve in de gevallen waarin de regelgeving de uitoefening van dit recht niet toestaat) en het recht van wijziging, correctie, bijwerking en verwijdering.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 06/01/78, zoals gewijzigd, hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens en kunt u zich verzetten tegen de verwerking ervan. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, volstaat het een schriftelijk verzoek te richten aan 6 AV FRANKLIN D ROOSEVELT, 75008 PARIJS 08.

SCVV Marina Boulogne sur Mer, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Duinkerke onder nummer 81304382500013.
SCVV Villa les hirondelles, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Boulogne sur Mer onder nummer 51018719800013.
SCVV Villa Pompidou, ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Boulogne sur Mer onder nummer 50121917400015.
SCVV Villa les Dunes, ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Boulogne sur Mer onder nummer 50938470700014.
SCVV Villa des Peupliers, ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Duinkerken onder nummer 52960446400014.
SCVV Villa les Margats, ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Boulogne sur Mer onder nummer 52188375100013.
SCVV Etoile de Mer, ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Duinkerken onder nummer 53871847900016.
SCVV Etoile des dunes, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 80181040900012.
SCVV Les coquillages, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Duinkerken onder nummer 80201817600015.
SCVV Résidence le domaine sauvage, ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Duinkerken onder nummer 80158656100012.
SCVV Opale resort, geregistreerd in het Handels- en Bedrijvenregister van Boulogne sur Mer onder het nummer 82097658700015.
SCVV Opale residenties, ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Boulogne sur Mer onder het nummer 82100158300011.
SCVV Vence resort, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Duinkerken onder nummer 81814569000017.
SCVV Les rives de boulogne sur mer, ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Duinkerken onder nummer 82137212500012.
SCVV Mona lisa, ingeschreven in het handelsregister van Lille onder nummer 82810406700016.
SCVV Résidence An’n oosthoeck, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Duinkerken onder nummer 80952231100012.
SAS Twin Promotie, geregistreerd bij het handels- en bedrijfsregister van Parijs onder nummer 80124511900020.
SARL REM, geregistreerd in het handels- en bedrijfsregister van Duinkerken onder nummer 82440513800010.
SAS Le domaine sauvage, geregistreerd in het handels- en bedrijfsregister van Duinkerken onder nummer 44867822700050.
SARL Twin Consulting, ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Duinkerken onder nummer 53871841200017.
EURL Holiday Suites, geregistreerd in het Duinkerke Handels- en Bedrijvenregister onder nummer 79059050900010.
Algemeen

We zetten hieronder zo duidelijk mogelijk op een rijtje welke persoonlijke gegevens we verzamelen, wat we ermee doen of zullen doen, hoe lang we ze zullen bewaren, hoe we ze zullen beveiligen en wat uw rechten zijn.

We verzamelen deze gegevens via verschillende processen. Als u op onze websites surft, als u informeert over de aankoop van een woning, als u een optie neemt op uw favoriete woning of als u de woning koopt, als u kiest voor een eventuele afwerking van de aangekochte nieuwbouw, als u ons een exploitatiemandaat toevertrouwt, als je naar evenementen gaat, als je solliciteert naar een baan, als je voor ons werkt, als je met ons communiceert, als je in contact staat met onze sociale media, als je deelneemt aan wedstrijden, als je verblijft in een van onze hotels, als je parkeert in een van onze parkeergarages, als je gebruik maakt van onze apps… Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Wanneer wij deze persoonlijke gegevens verkrijgen, zullen wij u graag informeren en meedelen wie er verantwoordelijk is.

– Surfen op websites – gebruik van apps – cookies
– Nieuwsbrieven – e-mails
– Verkoopgesprekken
– Het kopen van vastgoed
– Exploitatie
– Solliciteren
– Werken bij Twin Promotion of een van haar gelieerde bedrijven
Surfen op websites – gebruik van apps – cookies

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Als u op onze website surft, accepteert u functionele cookies. Zij streven ernaar om websites goed te laten werken. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van niet-functionele cookies. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat deze intrekking gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die aan deze intrekking voorafgaat. Op deze manier kunnen wij en derden bijhouden hoe u op onze websites surft. Zodat we kunnen zien wanneer u ons bezoekt, hoe lang u blijft, waar u naar kijkt, waar u op klikt en ook welke reclame u bij ons aantreft, zullen we dit soort technologische ontwikkelingen doorvoeren om nog beter te begrijpen wat u interesseert. We doen dit om onze e-mails persoonlijker te maken als we u al kennen, ook om u beter te helpen bij het vinden van het product waar u gepassioneerd over bent en om onze advertenties te tonen op andere websites van derden die voor u interessant kunnen zijn. Via uw IP-adres kunnen we u gemakkelijk herkennen als u in het verleden al contact met ons hebt opgenomen.

Naast onze eigen cookies gebruiken we bedrijfscookies zoals YouTube, Google, Facebook en andere gelieerde partners. Sommige cookies worden gebruikt om partners te belonen voor hun inspanningen om u bij ons te brengen, andere worden gebruikt voor remarketing, d.w.z. het tonen van uw advertentie op andere websites, ook al heeft u onze site al verlaten.

U kunt cookies zelf verwijderen in uw browsers. Het wordt hier uitgelegd:

– Chrome
– Firefox
– Internet Explorer
– Edge
– Safari (iOS)
– Safari (macOS)

Cookies worden gedurende 365 dagen opgeslagen.

De verzamelde gegevens worden verwerkt door onze marketingleveranciers.

Je hebt te allen tijde het recht (a) om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, (b) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, c) om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, toegankelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen, en d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België, de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.cnil.fr).

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@twinpromotion.fr.

De verantwoordelijke persoon is SAS Twin Promotion waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6 Avenu Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FRANKRIJK, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 801245119 RCS Paris. U kunt ons altijd bereiken via privacy@twinpromotion.fr .
Nieuwsbrieven – e-mails

Nieuwsbrieven of e-mails die u van ons ontvangt zijn bedoeld om u te informeren over projecten waarvoor u informatie heeft aangevraagd of over producten van hetzelfde type. In dit geval heeft u ons uw toestemming gegeven door te controleren of u de nieuwsbrief en de promoties per e-mail kunt ontvangen. U kunt zich op elk moment uitschrijven, vanaf de onderkant van elke e-mail. U heeft daarom altijd het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt zich uitschrijven per e-mail of door ons een e-mail te sturen naar privacy@twinpromotion.fr. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de behandeling voorafgaand aan de intrekking.

Uw naam, e-mailadres, taal en postcode zijn inderdaad essentiële persoonsgegevens die moeten worden verzameld. Normaal gesproken ontvangen wij deze informatie van u. Echter, als u ervoor kiest om u te registreren via een social media account, dan ontvangen wij deze gegevens via de social media. Wij raden u daarom aan het privacybeleid van de sociale media die u gebruikt te lezen en aan te geven welke gegevens u aan derden zoals ons mag doorgeven en voor welk soort verwerking. Als u het sociale medium geen toestemming heeft gegeven om uw gegevens door te geven aan de aangesloten bedrijven, vragen wij u opnieuw om toestemming.

We verzamelen ook informatie over informatie die u al heeft ontvangen, geopend, geklikt op links of andere metagegevens, en we zullen deze informatie in de toekomst uitbreiden met wat technisch mogelijk is. Deze gegevens worden bewaard door onderaannemers (leveranciers van berichtensoftware). Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan derden (inclusief autoriteiten) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, geven wij uw naam, e-mailadres en postcode en uw interesses door aan verwante bedrijven die soortgelijke producten verkopen, zodat zij u ook nuttige informatie kunnen sturen. Je hebt te allen tijde het recht (a) om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, (b) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, c) om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, toegankelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen, en d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België, de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@twinpromotion.fr.

We blijven u e-mails sturen totdat u aangeeft dat u deze niet meer wenst te ontvangen door u uit te schrijven. Het idee om een woning te kopen als een tweede huis of een investering neemt veel mensen in beslag en kan vaak leiden tot een aankoop na 5 tot 10 jaar. Daarom bewaren we uw gegevens tot we 5 jaar na uw laatste contact met ons bedrijf bevestigen.

De verantwoordelijke persoon is SAS Twin Promotion waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 6 Avenu Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FRANKRIJK, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 80124511900020. U kunt ons altijd bereiken via privacy@twinpromotion.fr .
Verkoopgesprekken

Wanneer we elkaar ontmoeten, delen we veel persoonlijke gegevens; informatie die relevant is om u te blijven helpen wordt vaak door onze verkoopagenten vastgelegd in een CRM-systeem. Dit omvat uw naam, adres, contactgegevens, voorkeuren, budget, verwachtingen, inhoud van de follow-up interviews, enz. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan derden (inclusief de autoriteiten) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken of indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract.

Deze informatie wordt gebruikt voor automatische besluitvorming en profilering. Dit helpt ons om te bepalen voor welk evenement we u moeten uitnodigen, welke projecten we u moeten presenteren, welke leveranciers het meest geschikt zijn voor u, welke informatie onderwerpen voor u het meest interessant zijn, of dat we moeten zoeken naar een investering op korte termijn of dat we een paar maanden of jaren moeten wachten, wanneer het beter is om u telefonisch te bereiken. Dit kan eenvoudigweg door vóór de interviewdatum een e-mail te sturen naar privacy@twinpromotion.fr. U kunt ook verzoeken om reeds verwerkte informatie te verwijderen of uw andere rechten uit te oefenen (zie hieronder) door een eenvoudige e-mail te sturen naar privacy@twinpromotion.fr.

Deze informatie kan altijd worden geraadpleegd en wordt niet langer dan 5 jaar na actieve herbevestiging bewaard, omdat onze ervaring heeft geleerd dat dit de periode is waarin mensen hun eerste aankoop doen. Als u besluit een optie te nemen, wordt uw rekeningnummer ook 3 jaar bewaard. Door dit beleid te aanvaarden bij de overdracht van uw gegevens, door middel van een “opt-in” formulier, geeft u ons toestemming om de hierboven vermelde gegevens te verwerken. U heeft daarom altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Dit kan door ons een e-mail te sturen naar privacy@twinpromotion.fr. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de behandeling voorafgaand aan de intrekking.

Je hebt te allen tijde het recht (a) om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, (b) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, c) om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, toegankelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen, en d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België, de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@twinpromotion.fr.

De verantwoordelijke persoon is SAS Twin Promotion waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 6 Avenu Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FRANKRIJK, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 80124511900020. U kunt ons altijd bereiken via privacy@twinpromotion.fr .
Vastgoed kopen

Als u aankoopt, delen we informatie vrij goed. Een grote hoeveelheid persoonlijke informatie is te vinden in de wet (identiteitsgegevens, nationaal nummer, huwelijksregime, rekeningnummers, etc.). Het spreekt voor zich dat deze uiterst gevoelige informatie slechts voor een handvol mensen in onze organisatie toegankelijk is, omdat we deze informatie nodig hebben om ons contract met u beter uit te voeren en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Als u uw gegevens niet met ons wilt delen, kunnen wij de verkoop niet met u afronden. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan derden (inclusief autoriteiten) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken of indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract.

Je hebt te allen tijde het recht (a) om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, (b) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, c) om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, toegankelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen, en d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België, de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@twinpromotion.fr.

Wij bewaren deze gegevens tot 3 jaar na de verkoop van uw woning. De verantwoordelijke persoon is SAS Twin Promotion waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 6 Avenu Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FRANKRIJK, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 80124511900020.
Uitbating

Indien u een woning van ons heeft gekocht en een contract met ons heeft afgesloten, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om dit contract zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit is uw bankrekening voor de betaling, de nodige identificatiegegevens en de correspondentie die we hierover met u uitwisselen. Deze gegevens worden bewaard door onze CRM-partner en cloudaanbieders. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan derden (inclusief autoriteiten) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken of indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract. Wij kunnen het contract niet nakomen als u ons uw persoonlijke gegevens niet verstrekt.

Je hebt te allen tijde het recht (a) om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, (b) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, c) om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, toegankelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen, en d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België, de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@twinpromotion.fr.

Wij bewaren uw gegevens tot 3 jaar na het einde van uw exploitatiemandaat (bijv. als u de woning doorverkoopt). De verantwoordelijke persoon is SAS Twin Promotion waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 6 Avenu Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FRANKRIJK, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 80124511900020.
Sollicitatie

Fantastisch dat je overweegt om bij ons te solliciteren. Wij bewaren uw CV en de bijbehorende correspondentie, en noteren wat u ons vertelt tijdens eventuele interviews. Wij vragen uw toestemming op het moment dat u uw CV via de websites indient; u kunt deze toestemming echter te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming.

Je hebt te allen tijde het recht (a) om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, (b) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, c) om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, toegankelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen, en d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België, de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@twinpromotion.fr.

Wij sturen uw sollicitatie en de informatie die u ons via dit kanaal toestuurt ook door naar verwante bedrijven, mocht blijken dat uw profiel voor hen geschikter is. De verwerking van uw gegevens gebeurt door onze CRM-systeemleverancier. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan derden (inclusief autoriteiten) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken of indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract. Wij bewaren uw gegevens gedurende 2 jaar in onze wervingscrm. De verantwoordelijke persoon is SAS Twin Promotion waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 6 Avenu Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FRANKRIJK, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 80124511900020.
Werken bij Twin Promotion of een van haar gelieerde bedrijven

Fantastisch om je als nieuwe collega te verwelkomen. Om dit contract uit te kunnen voeren, houden wij persoonlijke gegevens over u bij. Wettelijke verplichtingen en verplichtingen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht verplichten ons ook tot het verwerken van persoonsgegevens (bij het opstellen van een Dimona-verklaring). Dit omvat de identiteitsgegevens, maar ook alle informatie die we tijdens de rekruteringsvergadering hebben ontvangen, de testresultaten, de inhoud van de beoordelingsgesprekken, de rekeningnummers, de burgerlijke staat, uw salaris, de geschiedenis van uw vrije dagen, uw verjaardag, het aantal kinderen… en wordt verwerkt door de IT- en salarisadministratieve dienstenleveranciers. Wij kunnen u niet binden als u deze gegevens niet aan ons wilt doorgeven. Wij sturen deze gegevens ook naar Affiliated Companies en andere ontvangers als verzekeraars. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan derden (inclusief autoriteiten) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken of indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract.

Wij bewaren de gegevens tot 5 jaar nadat u ons bedrijf heeft verlaten. Dan worden ze geanonimiseerd voor statistische doeleinden.

Je hebt te allen tijde het recht (a) om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, (b) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, c) om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, toegankelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen, en d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België, de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@twinpromotion.fr.

De verantwoordelijke persoon is SAS Twin Promotion waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 6 Avenu Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FRANKRIJK, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 80124511900020.